Bizi takip edin...

Rüya Tabirleri

Haccı yerine getirmeyi isteyen veya Peygamber (s.a.v.) efendimizin mübarek kabri şeriflerini ziyaret etmeyi arzulayan veya Beytü’lMukaddese gitmek için gücü yettiği kadar çalıştığını rüyada gören; kıymetli ve övülmüş bir işi yerine getirmeyi arzular ve bu iş sebebiyle insanlar ona teşekkür ederler. Makamı İbrahim’de namaz kıldığını gören, şeriata uyar bir mümin kimse olup Hacca kavuşmaya işarettir.
Rüyâda haç görmek, dini bozmak için yapılan her çeşit çalışmalarda servet ve para harcamaya delâlet eder. Rüyâda kendine bir haç verildiğini veya bir haç aldığını gören kimse, bilmeden kendi dinine zarar verir, müslüman olmayan kimselerin yaşayışlarını ve ibadetlerini araştırır ve benimser. (Allah korusun). Birine haç verdiğini gören kimse, onun dininde şüpheye düşmesini, inancının sarsılıp bozulmasını sağlar.
Cenâbı Ebû Bekir’is-Sıddık (r.a.) buyuruyor ki: Hadid Sûresi’ni veya bir kısmını Rüyâda okuyan veya okunduğunu duyan kimsenin dini ve itikadı sağlam, ahlâkı güzel ve cömert olur. İmâmı Nablûsi (r.a.) buyuruyor ki: İnsanların şükür ve senâsı- na, Allah tarafından sıhhat ve âfıyetli bedene kavuşur, ruh ve beden sağlığını elde eder. İbni Şirin (r.a.) buyuruyor ki: Rüyâda Hadid sûresinin tamamını veya içinden bir kısmını okuyan veya okunduğunu duyan Rızkını bulmada zahmet ve güçlük çeker. Kirmâni (r.a.) diyor ki: Âhiret yolunu ve Mevlâ’nın rızasını tercih eder. Cesaretli, azmi kuvvetli, dikkat sahibi ve ihtiyatlı olur. Câferi Sâdık (r.a.) buyuruyor ki: Övül Ecek bir karakter sahibi olarak din ve iman yolunda ibadet ve itaatte başarılı olur. İbni Kesir ve Nâfı (r.a.) demişlerdir ki: servet, para, itibar ve hayrı çok olup ona türlü türlü hayırların ve bereketin kapısı açılır. Kuvvetli bir iman sahibi olur.
İbni Şirin (r.a.) demiştir ki: Hâkim olup halka hüküm ettiğini Rüyâda gören kimse, işin ehli değilse zarara, türlü belâya, mihnet ve zahmete düçar olup serveti, parası, malı ve mülkü, eşyası telef olur. Bu rüyânın sahibi eğer yolculukta ve gurbette ise, yolu kapanarak memleketine dönüşte, zorluk ve zahmete düşer, çok zarar ve hasara uğrar. Eğer din bilginleri, ilâhiyatçılardan ise, hâkimliğe lâyık ve müstelıak ise, bilfiil hâkim olur. Ya hâlleri düzelir ya da işleri yoluna girer; hayırlı, faydalı ve kazançlı işlere yönelir, mutlu ve huzurlu bir hayat sürer, yüksek rütbelere erer. Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Rüyâda tanınmış bir hâkim olduğunu, veya öyle bir hâkimi gören kimse, çok yüksek derecelere ve mertebelere kavuşur, adaleti ile çevresindeki halkın sevgi ve saygısını elde eder. Rüyâda tanımadığı ve bilmediği bir hâkim görmek, Cenâbı Hakk Azze ve Celle’nin emirlerini ve İlâhî hükümlerini mümkün olduğu kadar çevresinde uygulaması ile tâbir olunur. Bu nedenle hayır ve berekete, kıymetinin ve şerefinin yükselmesine, iki Dünya saadetine delâlet eder. Câbir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Rüyâda hükmetmekte olan bir hâkimi görmek, o hâkimin verdiği hükme göre tâbir olunur. Hüküm hayra dair ise, hayır, ceza ise, hayırlı ve iyi değildir. Elinde terazi tutan bir hâkim görmek, o memlekette hak ve adâletin hüküm sürdüğüne, kendisine yardım edercesine, şefkatle bakıp tatlı tatlı hitab eden ve lâtife eden bir hâkim görmek, din bilginleri, ilâhiyatçılara yakın olmaya, hiddetle bakan, şiddetli sözlerle hitab eden hâkim görmek, hakaret ve küçük görülüp aşağılanmaya, dinindeki eksikliğe delâlet eder. Herkesin tanıdığı bir hâkimi Rüyâda görmek, hayır ve berekettir. Rüyâda oturduğu yerin hâkiminin geldiğini görmek, izzet ve mal-mülk- servete, yanına gelen hâkimi, kendisini yanına oturttuğunu veya meclisin baş tarafına geçirdiğini veya yüksek bir yere çıkardığını görmek, izzet, değer ve şerefe, yüksek derecelere, halk içinde itibarının yükselmesine tâbir edilip, yorumlanır. Câferi Sâdık (r.a.) buyurmuştur ki: Rüyâda hâkim görmek, adalet ve hakkaniyet, münakaşa ve husumet ile tâbir olunup, yorumlanır. Hâkimi gül Er yüzlü görmek, hayra, asık suratlı görmek, hayırlı ve iyi olmadığına tâbir edilip, yorumlanır. Hâkimin hâl ve tavrına, giyim kuşam ve hareketine, yaşına yaya veya binekli olarak gelmesine göre tâbir edilmek icabeder. Rüyada hâkimi güzel bir şekil ve surette gören şahıs, ilimden veya doğru yola götürecek şeylerden istediğine kavuşur. Rüyada hâkim olduğunu ve doğrulukla işleri yürüttüğünü gören şahıs tüccarsa işlerinde insaflı olur. Esnaf ya da ölçü tartı işleriyle uğraşıyorsa, onlarda da doğruluktan ayrılmaz. Rüyada insanlar arasında adalet gözetmeyerek zalim bir surette hüküm yürüttüğünü gören şahıs, görevli ise azledilir. Misafir ise yolu kesilir. Eğer bunların hiçbiri değilse; uğrayacağı bir belâ yüzünden üzerinde olan Allah’ın (c.c.) nimetlerinden uzak ve mahrum kalır Hâkim olup da halk arasında hükmettiğini rüyasında gören eğer ehil ve müstehak değilse; zarara, üzüntüye, çeşitli belâya zahmete uğrar. Mal, mülk ve eşyası telef olur. Bu rüyanın sahibi eğer gurbette ise; yolu kapanarak memleketine dönüşünde hayli zahmet ve meşakkate uğrar. Bütünüyle zarar ziyan görür. Herkesçe bilinen meşhur bir hakimi rüyada görmek; hayır ve berekettir. Rüyada oturduğu beldenin hakimin geldiğini görmek; şerefe ve izzete işaret eder. Hakimin kendisinin yanına oturttuğunu veya baş köşeye geçirdiğini ya da yüksek bir yere çıkardığını görmek; şerefe, izzete, yüksek dereceye, insanlar arasında itibara işarettir.
İbni Şirin (r.a.) demiştir ki: Hakka sûresini Rüyâda tamamen veya kısmen okuduğunu veya okunduğunu gören kimseye, Allah tarafından birçok nimet ve rızık ihsan olur. Kirmâni (r.a.) diyor ki: Hakkı ilân edip yaymaya çalışır ve hakk’ı daima koruma altına alıp müdafaa eder. Câferi Sâdık (r.a.) buyuruyor ki: Sevap işleyerek doğru yolda yürür. İmâmı Nablûsi (r.a.) buyuruyor ki: Rüyâ sahibi eğer minber üzerinde okuduğunu görürse asılarak idam olur. Oturduğu yerde okuyor ise, tanımadığı kimseler tarafından bir hiç uğruna dövülür. İbni Kesir ve Nâfı (r.a.) demişlerdir ki: Bu sûreyi Rüyâda emlâk sâhibi okursa mülkünü kaybedeceğine tâbir edip, yorumlanır. Şehit olarak öldüğü bilinen bir kimse Rüyâda okursa, aslında şehit olmadığına ama herkes tarafından şehid olarak bilindiğine delâlet eder. Hasta okursa, vefât eder. Kadın okursa, kocasından boşanır. Bir âlim yürür iken okursa kamçı ile veya sopa ile dövülür. Oturduğu yerde okursa hapse düşer. Koşar iken okursa el ve ayaklarının kesilmesinden korkulur. İbni Fuzâle (r.a.) de böyle demiştir. İbni Musib (r.a.) diyor ki: Bir felâket ve sıkıntıya uğrar ve bundan dolayı af ve mağfirete kavuşmuş olur.
Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Ayağında altından halhal olduğunu gören kimse, sıkıntıya veya korkuya düşer. Veya hapsedilir. Ayağında gümüş halhal gören kimse, yeni dostlar edinir. Bir başka rüyâ tâbircisine göre: istemediği bir işe girer. Diğer bir görüşe göre ceza alır. Gördüğü halhalin çok renkli, resim ve şekillerle süslü olması şiddetli bir sıkıntıya işarettir. Bir kadın madeni ne olursa olsun ayaklarında halhal görmesi, kocası üzerine yorumlanır. Eğer rüyâyı gören hanım bekârsa, halk arasında ziynetleri ve kendisine duyu¬lan saygı ve itibârın çokluğu ile tâbir edilir. Genel olarak Rüyada hal¬hal görmek, iyi değildir.
İsmail El Eş’as (r.a.) demiştir ki: Serili halı işlerinin ve kazancının iyi olduğuna, ne kadar büyük olursa rızkının o kadar çok fazlalığına, yerden halıyı toplamak fakirliğe delâlet eder. Bir büyük halının üzerine serilmiş küçük bir halı üstünde oturduğunu görmenin tâbiri, büyük halıya aittir, küçük halı fazla hayırdır. Serili olan bir kilim veya halıyı toplayıp odanın bir köşesine koyduğunu görmek, kıymetin artması ve mal-mülkservet ile tâbir edilir. Arkasına bir kilim veya halı yüklenmiş olduğunu görmek, günahlarının çokluğuna, omuzu üzerine yüklenmek halkın emanetlerini yüklenmesine delildir. Bir kilim veya halıyı toplayıp bir kimseye verdiğini gören kimse, kısa zamanda vefât eder. Danyâl (a.s.) buyurmuşlardır ki: Rüyâda küçük ve ince bir halı gören kimsenin rızkı ve ömrü az olur. Eski ve yırtık bir halı gören kimse, geçim zorluğu çeker ve hatırı sayılmaz. Temiz ve yeşil renkli halı görmek, geniş rızıktır. Bilmediği bir halı görmek, elinde bulunan imkânların gitmesine, bir halıyı dürüp büktüğünü görmek, ömrünün sonuna geldiğine, halının kenarlarının ve içinin deseninin nakışlı olması anılan şeylerden fazlasına ve daha hayırlısına delâlet eder.
Halife; dinî hususlarda Peygamberimiz (s.a.v.)’in Şeriatının devamını yerine getirmeyi üstlenen kimsedir. Kendisinin halife veya imam olduğunu gören; şeref ve izzete veya ehil ve lâyık ise; hilafet ve imamete ulaşır. Rüyasında kendisinin halifeye döndüğünü görse bu rüyada hayır yoktur. Eğer halifeliğe lâyıksa bu istisna tutulmuştur. Böyle olunca rüyanın hayırsız olması söz konusu olamaz. Eğer rüyayı gören; hilafete lâyık değilse; alçaklığa düşer İşleri bozulur, perişan ve zelil olur. Hizmetinde ve emri altında olan kimse kendisinden üstün olur. Kendisine ulaşan üzüntü ve musibete düşmanları sevinirler. Halife ile bir sofrada oturup aynı kaptan yemek yediğini görmek; üzülmesine işarettir. Halife ile bir yatakta yattığını görmek; eğer ehil ve müstahak ise halifenin yakını olmaya ve makama geçmeye delâlet eder. Halifelerden birini gül Er yüzlü, güven veren ve kendisine yumuşaklıkla hitab eder görmek, Dünya ve Ahirette hayır ve bereket, izzet ve yükselmeye delâlet eder. Halifelerden birini kendisine meşru bir iş emreder görmek, şeref ve kadrinin yüce ve adının meşhur olmasına, Dünya ve Ahirette hayra ermeye tâbir edilip, yorumlanır. Halifenin kendisine bir sözleşme yazdığını görmek, Hükümet yetkililerinden veya başbakan tarafından gelecek iyilik ve faydalı, kazançlı işler, şeref ve izzet kazanmaya, eğer devlet içinde çalışmaya ehil ve hak etmiş ise, böyle bir makama kavuşup, memuriyet elde edeceğine delâlet eder. Halifenin kendisine bir kaftan veya elbise giydirdiğini veya kucakladığını veya ata bindirdiğini, veya Dünya’ya ait eşyadan bir şey verdiğini görmek, övünülecek kadar izzet ve şeref kazanmaya delâlet eder. Halifenin kendisini azarladığını gören kimse, devlet başkanı veya bakanı yanında muhterem ve makbul olur. Halifenin kendisine hasım olduğunu gören kimse, düşmanına muzaffer olur. Halifeyi çatık kaşlı ve kendisine öfke ile bakar görmek, dini yaşamasında eksiklik ve bozukluk olmasına işarettir. Câbiri Mağribî (r.a.) demiştir ki: Bir kimse Rüyâda halife olduğunu görse eğer buna hak kazanmış birisi ise, yüksek mevkiye kavuşacağı ile tâbir olunur. Eğer lâyık adamlardan değil ise, halk arasında kötü bir isim yapar, hoşlanılmayan şöhreti olur ve halk arasında yayılır. Bir görüşe göre kötü bir haber alır. Veya zararına olan bir şey olur. Genellik itibariyle bir kimsenin halife olduğunu görmesi hayırlı değildir. Halife ile bir sofrada oturup bir kaptan yemek yediğini görmek, hüzün ve kedere düşmesine tâbir edilip, yorumlanır. Halife ile bir yatakta yattığını görmek, eğer müstahak ise, memleketi idâre etmekle görevli devlet başkanının yakınlarından olmaya, hükmedecek makama geçmeye delâlet eder, veya devlet başkanına yakın bir kadın ile evlenir.